Τόσο τα ηλεκτρόδια, όσο & οι βέργες TIG του QRO 90 είναι κατάλληλα για παρεμβάσεις σε κάθε χάλυβα που εργάζεται «εν θερμώ».
Με τις οδηγίες του pdf που ακολουθεί, τα αποτελέσματα που έχουμε είναι πολύ καλά τόσο σε ομοιομορφία, όσο & επαναληψιμότητα.

Διαβάστε περισσότερα:   

  • Τεχνικό φυλλάδιο (PDF)