Χάλυβες που χρησιμοποιούνται «εν θερμώ»

Κοίλο τμήμα από καλούπι υψηλής πίεσης αλουμινίου.

Καλούπι χύτευσης κράματος ορειχάλκου.

 
            Κατασκευή μητρών διέλασης αλουμινίου (SAPA,Σουηδία).

 

Με τον όρο «εν θερμώ» συνήθως εννοούμε θερμοκρασίες λειτουργίας μεγαλύτερες των 200 °C. Οι χάλυβες αυτοί όμως, χρησιμοποιούνται & σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, ανάλογα με τις συνθήκες & συνήθως με κύριο λόγο χρήσης, την εξαιρετική τους δυσθραυστότητα.